Tarım Bakanlığı Yasaklı Irklar İçin Ölüme Mahkumiyet Mütalaası Verdi.

Tarım Bakanlığı Yasaklı Irklar İçin Ölüme Mahkumiyet Mütalaası Verdi.

pitbull_yasa_barinak114. Tarım Bakanlığı Yasaklı Irklar İçin ÖLÜME MAHKUMİYET MÜTALAASI VERDİ, SIRA EVLERDEKİ HAYVANLARA SINIRLAMA belki de YASAK getirilmesinde !!!!!
Aile içinde büyümüş ama el konup belediye barınaklarında esir edilmiş yasaklı ırkların ailelerine geri verilmesine YENİ YASA imkan verirken, Tarım Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ALEYHTE MÜTALAASI ile ailelere geri VERİLMESİ YASAKLANDI ve ÖLÜME mahkumiyet kesinleşti.
Aileleri ile yaşarken EL KONUP belediyelerin zulüm kampı barınaklarında metrelik hücrelerde aç susuz ölümlere mahkum edilen, çoğu kez doğrudan öldürülen YASAKLI IRKLARIN sahiplerine verilmesinin önü YENİ YASADA açıldı.
Fakat, Tarım Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “ön yargılı, somut veri ve tespitlere dayanmayan, sokağın gerçeklerinden uzak, hayvanları DÜŞMAN gibi gösteren taraflı MÜTALAASI, “yasada açık olarak yazılmamış” bahanesi ile bu hayvanların ailelerine verilmesini ENGELLİYOR.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Sayın DURSUN KELKİT,
Bu mütalaa ile bebekken sahiplenilmiş, evlerde çocuklarla büyümüş 1000 lerce hayvan, belediye vahşeti altında ölüm barınaklarında can verecekler. Buna izin vermeyiniz.
Kaldı ki, el koyma bir KORUMA tedbiri olup, mülkiyeti kamuya GEÇMEDİĞİ için, el konup barınaklara götürülen hayvanların mülkiyet hakkı HALA hayvan sahiplerindedir. Dolayısı ile sahipli konumunda olan bu hayvanların, 7332 sayılı kanun ile mevcut yasaya 3. madde olarak eklenen “altı ay içinde hayvanlarını kısırlaştırıp çipletip kaydettirme” hakkından faydalanmaları YASAL BİR HÜKÜMDÜR.
Açıktan hayvan düşmanlığı içeren bu MÜTALAADA,
1. Mütalaada “Hayvanların bir kısmının dövüş, bahis, yaralama veya ölümle neticelenen saldırı dolayısı ile el konan hayvanlar olduğu” ifadesi kullanılmıştır.
İTİRAZ: “Bir kısım” muğlak bir ifadedir, 10 da olur 10 000 de olabilir. Elinizde bir veri var mı? Ayrıca kaç hayvana hangi sebeplerle EL KONDUĞU konusunda elinizde sayısal veri resmi bilgisi var mı?
2. Mütalaada “ölümlü saldırılara” atıfta bulunulmuş.
İTİRAZ: El konan hayvanlardan KAÇININ ölümle neticelenen saldırı nedeni ile, kaçının yaralama nedeni ile EL KONDUĞU konusunda sayısal veri var mı?
3. Mütalaada “İdarenin güvenli bir yerde kontrol ve muhafazası altında tutulan bu hayvanlar” ifadeniz masa başında oturduğunuz yerden, koşulları incelemeden mütalaa yazdığınızın en belirgin göstergesi.
İTİRAZ: O güvenle tutulan yerlerde belediye görevlileri bu hayvanları kaçtı diye dövüşçülere satarlar, kalbine iğneyi basıp öldürürler, metrelik hücrelerde aç susuz esir ederler, küreklerle kafalarına vurup ezerek öldürürler. Bu mudur  güvenli yer ey Hukuk Hizmetleri?
4. Mütalaada “bu hayvanların ilgililerine iade edilmesini keza tekrar eski ortamlara bırakılma, insan ve hayvanın kendi sağlığını tehlikeye atma riskini ortaya çıkaracağı açık olduğundan aranılan şartlar yerine getirilse dahi iade edilemeyeceği düşünülmektedir” ifadesi kullanılmış.
İTİRAZ: Bu hayvanlar ortamlardan alınmadı, AİLE EVLERİNDEN çoğu kez POLİS zoru ile alındı. Hayvanlar barınaklarda zaten öldürülüyorlar, oysa siz “hayvanın kendi sağlığını tehlikeye atma” ifadesi kullanıyorsunuz. Hayvan sağlığını o kadar çok düşünüyor iseniz, yüreğiniz yetiyor ise belediye ölüm barınaklarının durumunu hukuksal olarak mütalaa yazın.
Sevgili Hayvan Severler,
Belediye ölüm barınaklarında İŞKENCE altında yaşayan can veren yasaklı ırkların ölüm kararını getirecek olan MÜTALAA kararı budur.
Yasaya göre bu hayvanların sahiplenileceğini söyleyen sn Milletvekili Yunus Kılıç ve Mustafa Yel’in verdikleri sözü tutmalarını HEP BİRLİKTE TALEP EDELİM.
Nesrin Çıtırık. HayKonfed Başkanı.
NOT: Arzu edenler için MÜTALAANIN tamamı ekte sunulmuştur. Son paragrafı dikkatle okuyunuz.
============================
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-13805938-641.99[M-DKMP-2021-40]-2331277
Konu : Hayvanları Koruma Kanunu (Tehlike
arz eden hayvanlar hk.
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : 29.07.2021 tarih E-26137614-280.01.02-2162480 sayılı yazınız.
İlgi kayıtlı yazınızın tetkikinde ;5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik öngören 7332 sayılı Kanun’un yasalaşarak,17.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği, kanunla getirilen değişiklikle, tehlike arz eden bazı tür hayvanların üretimi, satışı, ithalatı, üretilmesi, sahiplenilmesi, konularında kısıtlamalar getirildiği, bu bağlamda kanunun yürürlüğünden önce sahiplenilen hayvanlarla ilgili geçici 3. maddenin uygulanması kapsamında, tehlike arz eden hayvanlardan 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş ve 5199 sayılı Kanun’un 14 (l) maddesi gereğince el konularak geçici hayvan bakımevlerine götürülmüş olanların, Geçici Madde 3’ncü madde hükümlerinin gereği yerine getirilmesi kaydıyla (hayvanların kısırlaştırılıp kayıt altına alınması, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılmaması, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulmaması) sahiplerine geri verilip verilemeyeceği ve yine tehlike arz eden hayvanlardan 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olanların aynı gerekliliklerin yerine getirilmesi kaydıyla sahiplerinin yanında yurtdışından ülkemize girişine izin verilip verilemeyeceği konusunda Genel Müdürlüğümüz görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.
5199 sayılı Kanunda değişiklik öngören ve 14.07.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7332 sayılı Kanun 5 maddesi ile tehlike arz eden hayvanların üretilmesi sahiplenilmesi sahiplendirilmesi barındırılması beslenmesi takas edilmesi sergilenmesi hediye edilmesi ve bunların yurda girişinin satışının ve reklamının yapılması yasaklanılmış, 15. madde ile 5199 sayılı kanuna geçici madde ilave edilmiş, bahse konu Geçici 3. Maddeye göre de, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar, kanunda mevcut sayılı PitbullTerrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verileceği, bu hayvanlara el konulacağı ve bu hayvanların belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürüleceği belirtilerek devamında, bir geçiş hükmü getirilmiş ve “Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında, birinci fıkrada veya 28 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümlerinin uygulanmayacağı” ifade edilmiştir.
//////////////// Mevcut durum itibariyle 14.07.2021 tarihinden önce sahiplerinden ya da elinde bulunduranlarından el konularak, İdarenin belirlediği barınaklara konulan hayvanların bir kısmının tedbir alınmadan insanların toplu bulunduğu alanlara sokulması veya dövüştürmek suretiyle üzerine müşterek bahis oynanması yahut da yaralama veya ölümle neticelenen saldırı dolayısıyla re sen veya şikayet üzerine el konulan ve ilgilileri hakkında idari para cezası uygulanan hayvanlar olduğu,
////////////////// yeni yasal düzenlemede idari yaptırıma tabi tutulan bu hayvanların sahiplerine veya elinde bulunduranlara iade edileceğine dair açık bir hüküm olmadığı gibi,
////////////////  İdarenin güvenli bir yerde kontrol ve muhafazası altında tutulan bu hayvanların ilgililerine iade edilmesinin , idari yaptırım kararını etkisiz kılacağı,
////////////// keza tekrar eski ortamlara bırakılma, insan ve hayvanın kendi sağlığını tehlikeye atma riskini ortaya çıkaracağı açık olduğundan aranılan şartlar yerine getirilse dahi iade edilemeyeceği düşünülmektedir.
Nitekim benzer bir olayda meskûn mahalde yaralamalı bir saldırıda bulunan köpeğe el konulmasına ve idari para cezası tesisine ilişkin İdari yaptırım kararına karşı Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde yapılan başvurunun reddine dair karara karşı Yargıtay Başsavcılığının “kanunda salt sahiplendirmeye yasak getirildiği hayvana sahip olmanın bu kapsamda değerlendirilemeyeceği” gerekçesiyle yapmış olduğu kanun yararına bozma talepli başvuru, Yargıtay 19. Dairesince 201519443 E, 2016-23373 K Nolu kararla reddedilmek suretiyle İdaremiz uygulamasının yerinde olduğu yargı kararıyla da teyit edilmiştir.
///////////////// Yine bu hayvanlar sahiplenilmiş, sahiplendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın ülkemize girişi her halükarda yasak olduğundan ve yukarıdaki muafiyet ülke içinde mevcut ve üzerinde el koyma vs yaptırım uygulanmayan hayvanları kapsadığından kısırlaştırma ve diğer şartlar yerine getirilse dahi
yurtdışından ülkemize girişine izin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dursun KELKİT
Genel Müdür

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Yasa Tasarısı Çözüm ve Öneriler

Yasa’dan Talebimiz ve Çözüm

Tür ve ırk ayrımı yapılmadan tüm hayvanların hakkını gözeten, ”yasaklı” adı altında belediye bakımevlerinde ölüme mahkum edilenlerin de sahiplendirilebileceği 1 YASA istiyoruz Temel ilkesi korumak olan kanunun ‘’yasaklı’’ tanımı getirdiği

Şikayet ve Talep

Hayvanlara 1 KAP SU İçin Hutbe Verilsin!

KAVURUCU SICAKLARDA sayısız hayvan susuzluktan can veriyor. Her yeri yapılaştırıp YER DEMİR GÖK BAKIR haline dönüştürdük. İnsanlar bir yudum suya hasret hayvanların farkında değiller. Bunun için kitlelere ulaşmak ve bu

Yasa Tasarısı

Tamamlanan Raporda Kısırlaştırma Seferberliği.

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, Hayvanları Koruma Kanun Tasarısına ilişkin TAMAMLANAN RAPORU AÇIKLIYOR! 2-) KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ!.. Raporda, Kanun yürürlüğe girdikten sonra 4 yıl içerisinde KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ yapılması