İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İl Valiliğine ‘’Hayvanları Koruma Genelgesi’’  Yayınlandı. Bu Genelge ile ”Belediyelere Denetim” Uygulaması Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde İlk Kez Yürürlüğe Girdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İl Valiliğine ‘’Hayvanları Koruma Genelgesi’’ Yayınlandı. Bu Genelge ile ”Belediyelere Denetim” Uygulaması Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde İlk Kez Yürürlüğe Girdi.

ic_isleri_koruma_genelgesiSadece belediyelere denetim değil hayvanların korunmasına yönelik daha bir çok önemli talimatı içeren bu genelge, dünya ülkelerinde eşi benzeri olmayan bir genelge olarak tüm dünyaya örnektir.Sayın Süleyman Soylu’ya TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Hayvanlara yönelik yasal yükümlülükleri bulunan mahalli idare birimleri BELEDİYELER ve İL ÖZEL İDARELERİN sorumluluklarının yerine getirilip getirilmediğinin TEFTİŞ edilmesi ve bu hususta suç teşkil eden eylem, tutum veya uygulamalarına yönelik soruşturma yapılması talimatları yer alan
GENELGEDE, Belediyelere DENETİM, Vali/ Kaymakam ve genel kolluk kuvvetlerince alınacak önlem ve tedbirler ve hayvan hakkı ihlallerinde ihbar ve şikayetlere yönelik ayrıntılı talimatlar 4 ANA BAŞLIKTAN oluştu.

1…….. VALİ/KAYMAKAMLARCA;
=== Bakımevlerinin, Vali/Kaymakamlarca ZİYARET edilerek yasal koşullara uygunluğunun DENETLENMESİ,
=== Hayvanlara her türlü kötü muamele ve işkence, vahşet için gerekli önlemlerin alınması,
=== BESLEMELER için 7486 sayılı genelge talimatları doğrultusunda yerel yönetimler ve gönüllülerin işbirliğinin sağlanarak BESLEME GRUPLARI oluşturulması için gerekli koordinasyonun sağlanması,
=== YABAN HAYATINDAKİ hayvanların ve ekolojik dengenin korunması için kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerin artırılması,

2……”BELEDİYELERE DENETİM”
=== Belediye ve İl Özel İdarelerinin görevlerini yerine getirmesi için Mülkiye Müfettişleri ve Mahalli İdareler Kontrolörleri tarafından DENETİMİ, inceleme ve soruşturma açılması. Bu teftişlerde belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi esnasında herhangi bir aksaklık, eksiklik ya da hatalı uygulama olup olmadığının titizlikle incelenmesi,
=== Mülkiye Teftiş Kurulu ve Kontrolörler Başkanlığınca teftiş rehberlerinde bu konuya ilişkin ayrı bir başlık açılması, denetlenmesi gereken hususların rehberde detaylıca yer almasının sağlanması,
=== Vali ve Kaymakamlarca, belediyelerin hayvanların korunmasına yönelik görevlerini yerine getirmedeki ihmal veya kasıtlı uygulamalarının takip edilmesi, gerekli hallerde inceleme/soruşturma başlatılması ya da Bakanlıktan inceleme/soruşturma başlatılmasının talep edilmesi,

3…… ”GENEL KOLLUK BİRİMLERİNİN UZMANLAŞTIRILMASI ve YETKİLENDİRİLMESİ ”
=== Genel kolluk birimlerinde görevli personellerin hayvanların korunması konusunda uzmanlaşmalarını ve denetim faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi,
=== Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri/Timlerinin kurulması

4……..”HAYVANLARIN KORUNMASINA YÖNELİK İHBAR ve ŞİKAYET UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ ”
=== Hayvanlara karşı işlenen suçların engellenmesi ve karşılıksız kalmaması, ihbar ve şikayetleri için Hayvan Dostu İnsanlar (HAYDİ) mobil aplikasyonun 30 Temmuz 2020 tarihine kadar hazır hale getirilmesi.

___________
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Sayı : 23635644-249-11172 07/07/2020
Konu : Hayvanların Korunması
Hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşamalarını ve iyi muamele görmelerini temin etmek, acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını sağlamak ve mağduriyetlerini önlemek, kendi aralarında ve çevreyle bir düzen içinde yürüttükleri ilişkilerini biyolojik, fiziksel ve ekolojik sistem içerisinde sürdürmelerini sağlamak doğal dengenin korunması açısından bir gerekliliktir.
Bu dengenin korunması açısından son derece önem taşıyan;
1. Hayvanlara kötü muamele ve işkencenin önlenmesi, bu şekilde tutum ve davranışta bulunanların tespit edilmesi ve haklarında ilgili mevzuatınca belirlenen yasal işlemlerin yürütülmesi,
2. Hayvanların dövüştürülmesi veya yarıştırılması başta olmak üzere hayvanlar üzerinden yürütülen her türlü yasa dışı bahisle mücadele edilmesi,
3. Hayvanların korunması noktasında yasal yükümlülükleri bulunan mahalli idare birimlerinin (belediyeler ve il özel idareleri) sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerinin teftiş edilmesi ve bu hususta ilgili mahalli idare birimlerinin konusu suç teşkil eden eylem, tutum veya uygulamalarına yönelik soruşturma yapılması,
Görevleri, Bakanlığımıza bağlı denetim birimleri veya genel kolluk teşkilatları aracılığıyla yerine getirilmektedir.
Bu çerçevede Bakanlığımızca, hayvan hakları ve hayvanların korunması bakımından Vali/Kaymakamlarımız başta olmak üzere, denetim birimleri ve genel kolluk teşkilatlarımızın görev ve sorumluluklarında olan konularda/alanlarda, mevzuat ile kendilerine verilen görev ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi, kurumsal kapasitenin, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ayrıca bu konudaki bilinç seviyesinin yükseltilmesi için aşağıda belirtilen hususların uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir.
I­ Vali ve Kaymakamlarca;
Vali ve Kaymakamlar tarafından sahipsiz ve güçten düşmüş olanlar başta olmak üzere hayvanlara karşı insanlık dışı davranışlara (eziyet, işkence, cinsel istismar, zehirleme, toplu öldürme vb.) kesinlikle fırsat verilmeyecek şekilde her türlü tedbirin alınması,
Bakanlığımızın 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi doğrultusunda; yerel yönetimlerle gerekli koordinasyonun sağlanarak sokak hayvanlarının korunması, beslenmesine yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile iş birliğinin sağlanması, sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan “Hayvan Besleme Gruplarının” oluşturulması, sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülmesi, Hayvan barınakları/hastanelerinin belirli periyotlarla ziyaret edilmesi, barınakların mevzuat ile belirlenen şartları taşıyıp taşımadığı hususunda gerekli denetimlerin yapılması,
Konuya ilişkin il düzeyinde yürütülen iyi uygulama örneklerinin kamuoyuyla paylaşılması, konuyla ilgili çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla başarılı görülen personelin taltif edilmesi,
Yaban hayatının ve ekolojik dengenin korunması amacıyla ilgili mevzuat dâhilinde kolluk birimlerince yapılan denetimlerin artırılması,
II. Belediyelerin Denetimi;
Gerek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gerekse Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği belediyelere; sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, bu işlemler için geçici bakımevlerinin kurulması gibi” son derece önemli görevler vermiştir.
Bilindiği üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mahalli idarelere tevdi edilen görevlerle ilgili teftiş ve soruşturma yapma yetkisi İçişleri Bakanlığının yetkileri arasındadır.
Bu çerçevede;
Mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri tarafından gerçekleştirilecek teftişlerde hayvanların korunması konusunda belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi esnasında herhangi bir aksaklık, eksiklik ya da hatalı uygulama olup olmadığının titizlikle incelenmesi,
Mülkiye Teftiş Kurulu ve Kontrolörler Başkanlığınca teftiş rehberlerinde bu konuya ilişkin ayrı bir başlık açılması, denetlenmesi gereken hususların rehberde detaylıca yer almasının sağlanması,
Vali ve Kaymakamlarca, belediyelerin hayvanların korunmasına yönelik görevlerini yerine getirmedeki ihmal veya kasıtlı uygulamalarının takip edilmesi, gerekli hallerde inceleme/soruşturma başlatılması ya da Bakanlığımızdan inceleme/soruşturma başlatılmasının talep edilmesi,
III. Genel Kolluk Birimlerinin Uzmanlaştırılması ve Yetkilendirilmesi
Genel kolluk birimlerimizde görevli personelin hayvanların korunması konusunda uzmanlaşmalarını ve bu yolla denetim faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürülmesini temin etmek amacıyla;
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve
Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü; illerde ise İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde (gerekli görülen ilçelerde de aynı esaslara uygun olacak şekilde) Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri/Timlerinin kurulması,
Kurulacak büro/timlerde yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, personelin seçiminde konuya yatkınlık (lisans ya da önlisans sırasında veterinerlik eğitimi alma vb.) açısından gereken özenin gösterilmesi ve ihtiyaca uygun nitelikte özel donanımlı araçların tahsis edilmesi,
IV. Hayvanların Korunmasına Yönelik İhbar ve Şikayet UygulamasıGeliştirilmesi
Hayvanların haklarının korunması, hayvanlara karşı işlenen suç ve kabahatlerin engellenmesi, işlenen suç veya kabahatlerin karşılıksız kalmaması ve ivedilikle müdahale edebilmesi için etkin bir ihbar, şikayet ve istek mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla;
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca (genel kolluk birimleri ile koordineli şekilde) sosyal medya uygulama mağazalarından indirilebilecek bir mobil aplikasyonun
30 Temmuz 2020 tarihine kadar hazır hale getirilmesi,
Hayvan Dostu İnsanlar (HAYDİ) isimli uygulamanın vatandaşlarımıza duyurulması, yaygınlaştırılması ve etkin kullanımı için Bakanlığımızın merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra birimlerince gerekli farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, hayvanların korunmasına yönelik gönüllülük esasına göre faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışmalar yapılması, gerekmektedir.
Hayvanların; yaşam ile fiziksel/ruhsal bütünlüklerinin korunmasına ilişkin haklarının her şart ve durum altında ön planda tutulması suretiyle yukarıda belirtilen hususların kolluk birimleri, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordine edilerek planlanması/uygulanması ve konunun Valiler/Kaymakamlar ile diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından bizzat takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Merkez Birimlerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
81 İl Valiliğine Tarım ve Orman Bakanlığına
Jandarma Genel Komutanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Sahil Güvenlik Komutanlığına
Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Kurumsal ve Saha Çalışmaları

EgeFed Federasyonu olarak Bucaday grubu ile toplantımızı geçen hafta gerçekleştirdik.

Onlar kim mi…? Onlar dağların güçlü perileri, onlar olmazsa yaşayamayacak olan 500 köpek var. Onlar soğukta, yağmurda her şartta dağlara yaşam veriyorlar. Saatlerce ekmek, tavuk, et ile hazırladıkları paparaları pişiriyor

Kurumsal ve Saha Çalışmaları

Gaziosmanpaşa Kaymakamlık ve Belediye Sağlık İşleri Ziyaretimiz

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Bayram Turan ve Veterinerlikten sorumlu Özlem Demirel ile Sn. Kaymakam Numan HATİPOĞLU’nu ziyaret ettik. Hayvanların sopalar ile dövüldüğü, besleme yaptığı için gönüllünün evinin taşlandığı Yenidoğan

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu

Boğazlıyan Kaymakamı Sn. Fatih Okumuş, Hayvan Hakları ve Merhamet Temalı 5500 Adet Afiş Bastırdı.

Yozgat Boğazlıyan Kaymakamı Sn. Fatih Okumuş, AnadoluFed Temsilcisi Saliha Tuba Elbay ve Sorgun Can Dostları Dernek Başkanı Ayşe Akbaş ile yaptığı toplantıda Kaymakamlık olarak okullara ve çocuklara dağıtılmak üzere 5.000