Katiller Erdek Sahilinde Tüm Köpekleri ZEHİRLEDİLER!

Katiller Erdek Sahilinde Tüm Köpekleri ZEHİRLEDİLER!

erdek_sahil_zehirlemeHayvanlar saatlerce kıvranarak CAN VERDİ.
Bölge zehirli atıktan arındırılamadığı için halen çok sayıda hayvan kıvranarak can veriyor..
Suç duyurusu için DİLEKÇEYE KATILALIM..
HayKonfed 
================================
Erdek Kaymakamı Sn. Ekrem Çalık,
Hayvanseverleri uzun bir süredir, ”bu köpekleri beslemeyeceksiniz, yoksa ZEHİRLERİZ! ” diye tehdit eden, köpekleri sopalarla döven, uyuyan köpekleri bile taşlayan şüpheli şahısların ifadelerini aldırın.
Erdek’deki hayvanların ve insanların CAN GÜVENLİĞİ için bu şahısların akıl sağlıklarının kontrol edilmesini sağlatın
Erdek Belediyesinin yasal koşulları taşıyan kısırlaştırma merkezi kurarak, çoğalan hayvan sayısını KISIRLAŞTIRMA ile kontrol altına almasını sağlatınız.
Belediye ve Tarım Orman İl Müdürlüğünce , ilçeye YASAL UYARI AFİŞLERİ asılmasını sağlatınız.
Müftülükçe tüm ilçede ve o mahalledeki camilerdeki vaazlarda, hayvana vahşet uygulamasının dinen de günah olduğunu ve ailelerin çocuklarını bu konuda eğitmelerinin öneminin yer alması için iletişim kurulmasını sağlatınız.
===============================
Konu: Çevreye ZEHİR koyup çok sayıda sahipli ve sahipsiz köpeğin ölmesine neden olan canilerin tespiti için istihbarı çalışma başlatılarak, bu şahıs/lar hk adli idari işlem başlatılması talebimiz.

Erdek Kaymakamlık Makamına,

Erdek Sahil Mahallesi, Şeker Kampı Bölgesinde CANİLER, bugün içlerinde sahipli köpeklerin de olduğu çok sayıda köpeği zehirleyerek öldürdüler
Sahil Mahallesi, Pelin Sitesinde oturan N. Adlı şahısla aynı siteden beraberindeki 2-3 şahıs ve o bölgedeki O..adlı  Villada ikamet eden bu şahısların uzun bir süredir bölgedeki sahipsiz köpekleri sopalarla dövüp taşladıkları, onlara bakan hayvanseverlere beslememeleri için hakaret ve tehdit ettikleri, ’’bu köpekleri beslemeye devam etmeleri halinde ZEHİRLEYECEKLERİNİ söyledikleri’’ bölgedeki hayvanseverler tarafından ifade edilmektedir. Bugün çok sayıda köpeği canice zehirleyerek öldüren şahısların daha önce de ZEHİRLEMEKLE TEHDİT eden bu şahıslar olabileceği bölge halkı tarafından ifade edilmektedir. Bu şüpheli şahısların adres ve kimlik bilgileri bugün Erdek polis karakoluna şikayetçi olan hayvanseverlerin ifadelerinde yer almaktadır. Bu şahısların yakın zaman önce uyuyan köpekleri dövüp, hayvanseverleri beslemeye devam etmeleri halinde ZEHİRLEMEKLE TEHDİT ettikleri olaya dair link:  https://m.facebook.com/1983057635325814/photos/a.1987634274868150/2143664269265149/?type=3&source=57
Bu bağlamda ekteki bilgilerin ve daha önce ki ZEHİRLEME TEHDİTLERİNİN delil kabul edilerek;
Zehirlenerek öldürülen köpekler :
1.Emniyet birimlerince, bir süredir ‘’hayvanları beslerseniz ZEHİRLERİZ ‘’diyen sahısların şüpheli olarak ifadelerinin alınmasını ayrıca çevre halkının ifadelerine başvurulup, bölgedeki tüm güvenlik kameraları ve şehir mobese kameralarının incelenip, şahısların tespit edilerek  adli ve idari işlem başlatılmasını,
2. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince,  zehire maruz kalan her bir hayvan için hayvan başına idari para cezası verilmesini, öldürülen SAHİPLİ hayvanlara ilişkin TCK. Madde 151 hükmü gereğince ‘’Mala Zarar Vermekten’’ adli işlem başlatılmasını..Zehirlemenin yapıldığı bu bölgeye ve tüm ilçe geneline hayvanların yaşam haklarına ve yasaya ilişkin Erdek Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğünce,  ‘’  –YASAL UYARI– Sokaklar, Bahçeler Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanlarıdır. Sahipsiz Hayvanlar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu KORUMASI ve Güvencesi Altındadır. Hayvanları Uzaklaştırmaya Çalışmak, Beslenmelerine Engel Olmak, Zarar Vermek Yasal olarak CEZAYA Tabidir.’’ mesajını içeren YASAL UYARI AFİŞLERİNİN asılmasını ayrıca broşür ve bilgilendirme yazılarının dağıtılmasını talep ediyoruz.
3. Kamuya ait açık alanda, geniş bir bölgeye gıdalara ZEHİR karıştırılıp, kasten dağıtılmasına ilişkin Kamu Sağlığının, ekolojik dengenin, doğal hayatın ve içerisinde yaşayan canlı çeşitliliğin nesli ve yaşamı tehlikeye atılarak, bu zehirli gıdalara maruz kalan çok sayıda sahipsiz hayvanın ölümüne neden olan şahıslar hk da, Tck’nun ‘Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Şuçlar;  Zehirli Madde Katma Suçu’’ Madde 185  ve Tck.’nun ‘’Çevrenin Kasten Kirletilmesi’’, ‘’Çevrenin Taksirle Kirletilmesi’’ Madde. 181- 182 hükümleri gereğince ayrıca adli işlem başlatılmasını talep ediyoruz.
4. TOPLUM SAĞLIĞINI tehlikeye atıp ‘’Zehir’’ kullanarak, zehirli gıdaları kasıtlı olarak çevreye bırakan bu şahıslar hakkında, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği 4. Madde (n) Bendi; çerçevesinde bu yönetmelik hükümleri gereğince soruşturma açılarak adli idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz.
5. İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyesi de olan Müftülükten genel olarak tüm şehirde ve o mahalledeki camilerdeki vaazlarda, hayvana vahşet uygulamasının dinen de günah olduğunu ve ailelerin çocuklarını bu konuda eğitmelerinin öneminin yer alması için iletişim kurulmasını talep ediyoruz.
6. Kaymakamlık Makamınızca toplum sağlığını da tehlikeye atarak hayvanları zehirleyerek öldüren bu şahıs/ların akıl sağlıklarının kontrolü için akıl hastanesine sevk edilmelerinin sağlatılmasını talep ediyoruz
7.  Hayvana ŞİDDET uygulayan şahısların her an İNSAN DA ŞİDDET uygulayabilecek, şiddet eğilimi olan şahıslar olması sebebi ile  Aile ve Toplum Hizmetleri Teşkilat ve Hizmetlerine İlişkin Yönergenin a) ve ç) bendleri gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünce bu şahıs/ların  şiddet eğilimlerinin için aile fertlerinde  şiddet uyguladıkları başka bireyler olup olmadığının incelenerek, şahıslara ve ailelerine yönelik ‘’sosyal hizmet ‘’ sağlatılmasını talep ediyoruz.
Yasaları ihlal etmesinin yanında ciddi bir vahşet olan bu durumun sorgulanmasının ve suçlular hakkında cezalandırma işleminin yapılmasının, kaymakamlığınızca vicdani bir görev olarak da kabul edileceğine inanıyoruz.
Müracaatımıza ve yürütülmesini talep ettiğimiz soruşturmalara dair tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

İsim Soyad:
Tc Kimlik:

Ek..1 .. Türk Ceza Kanunu M.181-182-185
Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Şuçlar
ZEHİRLİ MADDE KATMA SUÇU (TCK m. 185)
‘(1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak işlenmesi halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur’
TCK. Madde 181 – 182
Çevreye Karşı Suçlar
Çevrenin kasten kirletilmesi
MADDE 181. – (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi hâlinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Çevrenin taksirle kirletilmesi
MADDE 182. – (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

========================================================================
EK..2..TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ
MADDE 4 – n) Toplum sağlığı merkezi (TSM): Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu,
Çevre sağlığı hizmetleri
MADDE 25 – (1) TSM’nin çevre sağlığı hizmetlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Bölgesinde insan sağlığı ile ilgili her türlü çevre şartlarını izlemek ve değerlendirmek, önlem alınması gereken durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
============================================================
Ek..3..5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 14. – Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Şikayet ve Talep

Konya Bozkır-Antalya Kara Yolunda 7 Köpek Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu.

Konya Valisi Sn. CÜNEYİT ORHAN TOPRAK Köpekleri ayaklarından bağlayıp, işkence ederek öldüren CANİLERİN bulunması için soruşturma başlatın Konya Bozkır-Antalya kara yolunda 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu. Gölcük Yaylası’na

Şikayet ve Talep

Belediyelerde Soygun Düzeni Değişmeli.

Tüm Türkiye’de, parti ayırımı olmadan hepsi dahil, her yeni seçilen başkan, giden eski başkanı KASAYI BOŞALTMAKLA suçladı. Bu SOYGUN değil midir? 1. Bu kasa boşaltan eski başkanlar için niçin soruşturma

Şikayet ve Talep 0 Comments

Bolluca İle İlgilenen Hayvan Dostlarına Duyuru – İstanbulDer İstanbul Hayvan Hakları Derneği

Hayvanların üzücü durumlarını ve çözüm önerilerimizi Arnavutköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bildirdik, kurumları harekete geçirdik ve bu sürecin takipçisi olacağız. Takipçisi olacağımız hususları belediyelerin, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’nün