Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan Hesap ver!

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan Hesap ver!

22549600_1821177667896559_2730536893331362008_n
Tokat/Niksar Belediyesi uyuşturucu OKLU iğne ile veteriner hekim olmaksızın ve kısırlaştırma yapmadığı halde KÖPEKLERİ VURARAK toplamakta, ve hayvanlar yok olmaktadır. Bakımevinde kısırlaştırma yok. Başkan Özdilek ÖZCAN hesap vermeli. İsmi kuçukuçu henüz 1 yaşında olan bu can 11.09.2017 tarihinde Niksar belediyesi bakım evi tarafından uyuşturucu iğne ile uyutularak alınmıştır… Akıbetinin ne olduğunu bilmediğimiz bu kızımızın bulunup alındığı yere ivedi olarak bırakılmasını istiyoruz. Nesrin Çıtırık/ HayKonfed Başkanı.
Özdilek ÖZCAN
Tokat Niksar Belediye Başkanı
Belediye Telefonu: 0356 527 8151 0850 633 0660

KONU: 1. Sokak hayvanlarını (Köpek) toplayan, toplamada çalışan görevlilerin iş sağlığı ve güvenliğini, hayvan sağlığını ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek uygulamalarda bulunan Niksar Belediye Başkanlığı hakkında ilgili yasalar çerçevesinde soruşturma açılmasını talep ediyoruz.
2. Niksar Belediye Başkanlığı Zabıta memurlarının ve bakım evi görevlilerinın uyuşturucu türevi olan anestezik ilaçları arabalarında ve üstlerinde taşımaları, kısırlaştırma amacı olmadan sokak hayvanlarını (köpekleri) uyuşturucu tüfek kullanarak toplama yapmaları ve hayvanlarının ölümlerine sebebiyet vermelerinden dolayı Zabıta Memurları ve bakım evi görevlileri hakkında adli ve idari işlem başlatılmasını talep ediyoruz.
YASAL DAYANAK: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu, 4857 Saylı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK Uyuşturucu Madde Suçları ), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.11. 2015 tarihli, 78581767325.20.02-35452 sayılı resmi yazısı, Ek: Görsel, video
BİLGİ ve DAĞITIM: Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı ve Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, CSGB Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Teftiş Gurup Başkanlığı, Çalışma Bölge Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaymakamlık, İl İlçe Emniyet Müdürlükleri, Belediye Başkanlığı, İl Tarım Müdürlükleri, Basın Kuruluşları, Hayvan Hakları Savunucuları.

TOKAT VALİLİĞİNE
Niksar Belediye Başkanlığı Sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarını (Belediyenin uygun şartlara sahip bir bakımevinin bulunmadığı, kısırlaştırma ve tedavi koşulları olmadığı halde) TBMM de kabul edilen yasalara ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa aykırı olarak yaptıkları, sahipsiz sokak köpeklerini uyuşturucu tüfek kullanarak topladıkları ve toplama işlemini yaparken köpeklere fazla dozda uyuşturucu enjekte edilmesi sebebiyle köpeklerin öldükleri, akıbetlerinin meçhul olduğu, Belediye bakım evi görevlilerinin ve zabıta memurlarının uyuşturucu türevi olan anestezik ilaçları arabalarında ve üstlerinde taşıdıkları bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.
Sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların yaşam haklarına ilişkin hükümleri içeren 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun uygulaması Orman Su İşleri Bakanlığına ve sekretaryası da Orman Su İşleri Müdürlüklerine verilmiştir.
Sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlara ilişkin tüm konularda, alınacak tedbirlerde, yapılacak işlemlerde yetki sahibi olan kurumlar, bakan oluru ile yetki devri yapılan Mahallin en büyük Mülki amirleri yani Valilikler ve ilçelerde ise yetki devri yapılan Kaymakamlıklardır.
Oysa Niksar Belediye Başkanlığı bakım evi görevlileri ve zabıta memurları tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununu ihlal edilerek, köpekleri yakalayarak bulundukları ortamdan alıp başka bir ortama terk etmektedirler.
Bu bağlamda;
5199 ”Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ”, 6331 ” İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu ‘’, 4857 ’’İş Kanunu ”, 657 ”Devlet Memurları’’ Kanunu, 5996 ‘’ Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ‘’ ve ‘’TCK. Uyuşturucu Madde Suçları ‘’ 188.,190. ve 193. Maddeleri İlgili Fıkraları gereği; Niksar Belediyesinin tüm bu yasaları İHLAL eden uygulamalarının soruşturulup ve kanunlara uygun seviyeye getirilmesi talebi ile;
Valilik Makamınca;
1. Niksar Belediyesi Zabıta Memurları ve bakım evi görevlileri tarafından gerçekleştirilen sokak hayvanlarını toplama işlemelerinin acilen durdurulmasını talep ediyoruz.
2. Niksar Belediye Başkanlığı zabıta memurları ve bakım evi görevlileri tarafından alınan söz konusu köpeğin acilen alındıkları yere bırakılmasını talep ediyoruz.
3. Niksar Belediye Başkanlığı hakkında soruşturma açılıp idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.
4. Toplama işini yaparak görevlerini kötüye kullanan zabıta memurları ve bakım evi görevlileri hakkında soruşturma açılıp idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.
5. Zabıta Memurlarının ve bakım evi görevlilerinin Türk Ceza Kanununun 188. ve 193. maddelerinin ilgili fıkraları gereği; yargılanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerinin yapılmasını talep ediyoruz.
6. Belediyenin, küçük ölçekli bir kısırlaştırma merkezi yapması, acilen vicdani duygulara sahip bir veteriner hekim işe alması, talep ediyoruz.
7. Emniyet birimlerinin ve jandarmanın uyarılarak belediyenin plakasını taşıyan araba gördüklerinde içinde hayvan olup olmadığını kontrol etmelerini ve eğer hayvan var ise arabaya el koymalarının sağlanmasını talep ediyoruz.
8. Diğer bütün belediyelere bu tür yasa dışı toplama ve öldürme yapmamaları için İl Hayvanları Koruma Kurulunca uyarı yazılarının gönderilmesini, Orman Su İşleri Müdürlüğünün belediyelerin icraatını takip etmeleri ve gerektiğinde soruşturma açmalarının sağlanmasını talep ediyoruz.
9. Kaymakamlık nezdinde bir alt komisyon oluşturularak, emniyet, jandarma istihbari çalışması ve koordinasyonu sağlanarak, emniyet birimlerinin belediye toplama ve taşeron firma (var ise) araçlarında arama yapmasını, ‘’Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünlerin’’ ,Veteriner Hekimin bulunmadığı araçlarda bulunması veya yetkisiz elemanlarca uygulanmasının tespiti durumunda; görevlilere emir veren yöneticiler, taşıyan ve uygulayan görevliler hakkında soruşturma açılarak görevlilerin ve yöneticilerin ifadelerinin alınmasını talep ediyoruz.
10.Türk Ceza Kanununun 188. ve 193. maddelerinin ilgili fıkraları gereği; narkotik işlem yapılmasını, bu yasa ihlallerine ilişkin vatandaştan şikâyet geldiğinde Emniyet birimlerince işlem yapılmasını ve konuya dair tüm karakollara bilgilendirme yapılmasını, talep ediyoruz.
11. Oluşan, iş güvenliği tehdidi, işçi ve toplum sağlığı ve hayvan hakları ihlali sebebi ile Orman Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge ve İl Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı İl Müdürlüklerince müfettiş görevlendirilip, soruşturma açılarak ilgili personelin ve yöneticilerin ifadelerinin alınmasını, idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.
12. Niksar Müftülüğü tarafından “Hayvana Şiddetin İslam dini açısından da GÜNAH ve YASAK olduğu” merkezli vaazlar verilmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ve taleplerimize ilişkin ve yapılan işlemler hakkında 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
T.C. İsim Soyisim
Ayrıca;
Niksar Belediye Başkanlığı aşağıda belirtmiş olduğumuz ve hükme bağlanmış olan kanunları hala ısrarla ihlal etmeye devam etmektedir.
5199 HAYVANLARI KORUMA KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 61 – (1) “Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Su İşleri Bakanlığı yürütür.” hükme bağlanmışken;
BIRINCI BOLUM Görev ve Sorumluluklar.
MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü; a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla, b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle, e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla, f) Hayvan sevgisi, korunması ve yasatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle, g) Sahipsiz ve güçten duşmuş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla, ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde gecen hükümleri uygulamakla, h) Denetim elemanlarınca, hayvanlara eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla, ,” hükme bağlanmışken;
5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU
MADDE 42 – (1) 5199 Sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir. ,” hükme bağlanmışken;
A ) Sahipsiz hayvanların hangi koşullarda toplanıp ne işlemler yapılacağı konuları;
5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 7 – (1) Belediyeler;
a) “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,” hükme bağlanmışken;
b) “ Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,” hükme bağlanmışken;
ç) “Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlüdür.” hükme bağlanmışken;
B ) Kısırlaştırma hizmet ve amacı olmadan sahipsiz hayvanlara müdahale edilmesi, yaşam alanlarından alınmaları, başka bir yere taşınmaları konuları;
MADDE 7 – (1) b) “ Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,” hükme bağlanmışken;
MADDE: 21/g, “Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvanın kısırlaştırma amacı olmadan toplanamayacağı, yaşam alanının değiştirilemeyeceği, kısırlaştırma için toplanan hayvanların kayıt esasına göre alındıkları yerlere bırakılmaları, belediye ve diğer şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına hiçbir suretle bırakılamayacağı.” konuları hükme bağlanmışken,
4857 ‘’İŞ KANUNU’’ MADDE 9 ve 657 ”DEVLET MEMURLARI KANUNU’’ MADDE 3/A bentlerinde; haftalık 40 saatin üzerini ‘’fazla çalışma’’ olarak hükme bağlamış olan ve çalışanlara mesai saatleri dışında, fazla süreler ile çalıştırma yaptırmak için işçinin yazılı onayı olması gerektiği ‘’ konuları hükme bağlanmışken,
İşveren konumunda olan belediye, gerek kendi personel ve araçları ile ve gerekse taşeron firma araçları ile kayıt ve karar olmadan toplum dikkatinden kaçırmak amacı ile çoğunlukla geceleri ve sabaha karşı gizli olarak personel çalıştırarak, fazla mesai vermeden, ‘’kısırlaştırma bahanesi’’ ile hayvanları il/ilçe dışına, ormanlık alana ve yaban hayata atmaktadır.C ) Başında Veteriner Hekim olmadan, kıyafet, ekipman ve zorunlu eğitimi sağlamadan, anestezik uyuşturucu ihtiva eden ilaçların kullanılarak hayvanların toplanması konularında ;5199 ‘’HAYVANLARI KORUMA KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 20– (1) “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır: a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır. d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.” hükümlerine bağlanmışken,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ekli yazısında ’’ Anestezik uyuşturucu ile yapılan toplamaların Veteriner Hekim tarafından yapılması ‘’ hükümlerine bağlanmışken;
5996 ‘’VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU’’
MADDE 13 (1) bendi; narkotik ilaç sınıfına giren Psikotropik ve Narkotik Veteriner Tıbbî Ürünlerin, sadece klinisyen veteriner hekimlere satılabileceği, veteriner hekimler tarafından uygulanabileceği, hükme bağlanmışken,
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 35452 sayılı resmi yazısı: “Uyuşturucu anestezik ilaç türevlerinin sadece veteriner hekimlere satılacağı ve sadece veteriner hekim tarafından uygulanacağını “hükme bağlamışken,

5237 “SAYILI TÜRK CEZA KANUNU”
Ayrıca uyuşturucu ihtiva eden bu anestezik maddelerin aynı zamanda bu kanunlara ilave olarak, ’TCK. Uyuşturucu Madde Suçları’ 188,190,193. ‘’ hükümlerine tabii olduğu ‘’ şeklinde konu hükme bağlanmışken,
6331 ” İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI KANUNU’’
MADDE 4-(1) /a bendinde; ‘’işverenin taşeron dâhil çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu ve mesleki risklerin önlenmesi, eğitim dâhil gerekli kıyafet, araç ve gereçlerin sağlanması,’’ şeklinde hükme bağlanmışken ,
Belediye, ‘’Narkotik Veteriner Tıbbi Ürünleri’’ hayvanların toplanması için belediye araçları ve taşeron araçlarında serbestçe taşımakta, başlarında veteriner hekim olmadan, görevliler ve şoförlere tüfek ve üfleme borusu ile uyuşturucu ilacı hayvanlara iğne ile attırıp hayvanları bayıltmaktadır.
Ayrıca uyuşturucu ihtiva eden bu şırıngaların görevliye veya bir vatandaşa saplanması halinde Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 35452 sayılı yazısında belirtildiği gibi hayati tehlike oluşturabilme nedeni ile derhal hekime gidilmesi gerektiği bilindiği halde (Ek 1 yazı, ) yetkili ve ehil olmayan kişilerce kullanılmakta ve ayrıca dolu iğneli şırıngalar topluma açık alanlarda, sokaklarda yerlere bırakılarak çevre ve toplum sağlığı da ciddi biçimde tehlikeye atılmaktadır.

EKLİ YASAL DAYANAK MADDELERİ:
5199 SAYILIHAYVANLARI KORUMA KANUNU HAYVANLARI KORUMA KANUNU
Amaç
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Kapsam
MADDE 2. – Bu Kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tâbi olunacak cezaî hükümleri kapsar.
5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:
MADDE 7 – (1) Belediyeler;
a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,
b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,
ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,
MADDE 20– (1) “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır: a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır. d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.”
MADDE 21-1-g şıkkı: “Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvanın kısırlaştırma amacı olmadan toplanamayacağı, yaşam alanının değiştirilemeyeceği, kısırlaştırma için toplanan hayvanların kayıt esasına göre alındıkları yerlere bırakılmaları, belediye ve diğer şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına hiçbir suretle bırakılamayacağı.”
5199 HAYVANLARI KORUMA KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
MADDE 61 – (1) “Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Su İşleri Bakanlığı yürütür.” hükme bağlanmışken;
BIRINCI BOLUM Görev ve Sorumluluklar.
MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü; a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla, b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle, e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla, f) Hayvan sevgisi, korunması ve yasatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle, g) Sahipsiz ve güçten duşmuş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla, ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde gecen hükümleri uygulamakla, h) Denetim elemanlarınca, hayvanlara eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla, ,”
5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU
MADDE 42 – (1) 5199 Sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir. ,”
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ:
MADDE 9 —Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınıp işçi dosyasında saklanması gerekir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi gereğince düzenlenen Yönetmeliği
MADDE 3 (a)- “Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan, 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır.

5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU:
MADDE 13- (1) (3) Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbî ürünleri, bu Kanun hükümlerine ilave olarak uyuşturucularla ilgili özel kanunlara da tâbidir. Bu ürünler sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilir, sadece veteriner hekimler tarafından uygulanır ve Bakanlığın izni olmadıkça devredilemez ve satılamaz. Bu ürünler için azaltılmış olsa dahi tanıtım numunesi hazırlanamaz.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU:
UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI (TCK.188)
MADDE 188 – (1) (3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmî makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 190 – (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, Kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
MADDE 193 – (1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU:
İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumlulukları
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 11.11. 2015 tarihli, 78581767325.20.02-35452 sayılı resmi yazısı,
Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkındaki yazı
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı:78581767-325.20.02-35452 / Tarih: 11.11.2015
Konu: Veteriner İlacı Olarak Kullanılan Başta Alfamine %10 Enjeksiyonluk Çözelti Gibi Anestezik İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgi Talebi
Sn:Şeyda ŞENOĞLU
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İstanbul Temsilciliği
03.11.2015 tarihli e-mail.
Alfamine %10 Enjeksiyonluk çözelti ve benzeri anestezik ürünlerle ilgili bilgi talep ettiğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Hayvan sağlığında çok sayıda anestezik madde kullanılmakta olup, bu maddeleri içeren ürünlerin yazınızda talep etmiş olduğunuz özelliklerine dair bilgiler maddelere göre farklılık göstermekte, bu bilgiler ise her ürünün prospektüsünde detaylı olarak yer almaktadır. Yazınızda belirtilen Alfamin isimli ürünün tüm bilgilerini içeren onaylı prospektüsünün bir örneği bilgi amacıyla tarafınıza ekte gönderilmektedir. Bu ürünlerin kaza sonucu insanlara enjekte edilmesi sonucu acilen ürün ve prospektüsü ile birlikte en yakın hekime başvurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan bahse konu ürün reçete ile sadece veteriner hekimlere satılabilir ve sadece veteriner hekimler tarafından uygulanmalıdır.
Bilgilerinizi rica ederim
Dr. Semra YILMAZ/ Bakan a./ Daire Başkanı
EK GÖRSEL VE VİDEO:

tokatakparti@gmail.com
metinpolat60@hotmail.com
zeyid.aslan@tbmm.gov.tr
coskun.cakir@tbmm.gov.tr
yusuf.beyazit@tbmm.gov.tr
celil.gocer@tbmm.gov.tr
akparti_niksar@hotmail.com
tokat@icisleri.gov.tr
hilmi.yaprakcier@icisleri.gov.tr
bulent.karacan@icisleri.gov.tr
bolge11@ormansu.gov.tr
tokat@ormansu.gov.tr
iikinci@ormansu.gov.tr
ulkugms@ormansu.gov.tr
tokatemniyet@egm.gov.tr
tokat155@egm.gov.tr
niksarkaymakamligi@hotmail.com
BİLGİ:
bilgiedinme2@basbakanlik.gov.tr
bimer@basbakanlik.gov.tr
bimer1@basbakanlik.gov.tr
bilgiedinme@basbakanlik.gov.tr
Fotoğraflarbimer@basbakanlik.gov.tr
eroglu@ormansu.gov.tr
veyseleroglu@gmail.com
haruntufekci@ormansu.gov.tr
hayvanhaklari@ormansu.gov.tr
hksm@ormansu.gov.tr
hayvanlarikoruma@ormansu.gov.tr
dkmp@ormansu.gov.tr
ankara@ormansu.gov.tr
basin@ormansu.gov.tr
ormanvesu@gmail.com
obaskan@ormansu.gov.tr
ozcanyaman@ormansu.gov.tr
mustesar@ormansu.gov.tr
mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr
sgb@ormansu.gov.tr
teftis@ormansu.gov.tr
hukuk@ormansu.gov.tr
yasaryilmaz@ormansu.gov.tr
akifozkaldi@ormansu.gov.tr
ibrahimciftci@ormansu.gov.tr
myarasir@ormansu.gov.tr
ntas@ormansu.gov.tr
mustyrd_kucuk@ormansu.gov.tr
mustyrd_kocaker@ormansu.gov.tr
mustyrd_ceritli@ormansu.gov.tr
cem@ormansu.gov.tr
gsaban@ormansu.gov.tr
kirge@ormansu.gov.tr
meldemir@ormansu.gov.tr
ekaraagac@ormansu.gov.tr
scilgin@ormansu.gov.tr
yceran@ormansu.gov.tr
tusta@ormansu.gov.tr
ckinaci@ormansu.gov.tr
avho@avho.org.tr
iletisim@tokatozelidaresi.gov.tr
bilgiislem@tokatozelidaresi.gov.tr
tokatbilgi@egm.gov.tr
osman.balci@egm.gov.tr
baskan@tokat.bel.tr
basin@tokat.bel.tr
beyazmasa@tokat.bel.tr
turhalbelediyesi@turhal.bel.tr
mzffreyimaya@hotmail.com
iletisim@niksar.bel.tr
info@niksar.bel.tr
fatihdonmezoglu@niksar.bel.tr
yesimogud@niksar.bel.tr
Niksar@diyanet.gov.tr
danismendgazetesi@gmail.com
yesilniksar@hotmail.com
erbaa@erbaa.bel.tr
abdullahyaglici@gmail.com
tokatgazetesi@hotmail.com
hursozgazetesi@hotmail.com
tokatgunesmedya@hotmail.com
ozhabergazetesi@hotmail.com
tokat@aa.com.tr
ahabertokat@hotmail.com
bakisgazetesi@hotmail.com
demokratturhal@mynet.com
okanbora46@hotmail.com
safatv95@yahoo.com
habererbaa@gmail.com
bhim@egm.gov.tr
etikkurul@basbakanlik.gov.tr
mustesarlik@icisleri.gov.tr
illeridaresi@icisleri.gov.tr
hukuk@icisleri.gov.tr
basin@icisleri.gov.tr
bakanlik.musavirligi@icisleri.gov.tr
mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr
islemler.illeridaresi@icisleri.gov.tr
icdenetim@icisleri.gov.tr
teftis@icisleri.gov.tr
idarimali@icisleri.gov.tr
bilgiislem@icisleri.gov.tr
info@icisleri.gov.tr

nesrincitirik11@gmail.com
drufukbayraktar@yahoo.com
haydarozkan01@gmail.com
erkocnihal06@gmail.com
deryayucesan@outlook.com.tr
dilekksubasi@hotmail.com
dohayko2009@hotmail.com
sebnemaslan@yahoo.com
baris@screen.gen.
timurugan@gmail.com
onbesler1921@gmail.com
handanoz83@gmail.com
gardengizem@gmail.com
cetinkayacelalettin@hotmail.com
suedanurcoskun@gmail.com
aysesayinn@hotmail.com
aysungenceller@gmail.com
bergenya@hotmail.com
eylemindunyasi@gmail.com
Civan_303@hotmail.com
salihatubaelbay@gmail.com
ayselkiralbayraktar@gmail.com
sultanaysegul@gmail.com
bucahayvandayanisma@gmail.com
serpilarslan6034@hotmail.com
sunasezer1@hotmail.com
temime1982@hotmail.com
elifkirgezer@hotmail.com
esraeroglu10@gmail.com
ugurnurhan.un@gmail.com
bh.burcu@gmail.com
aysesenasarii@gmail.com
retci@hotmail.com
tul_dan_@hotmail.com
ibrahimcankahve@outlook.com
sedaeryusuf@icloud.com
dost.patiler@hotmail.com
buz_z87@hotmail.com
h.nurcmkrtn@gmail.com
av.buraktoprak@gmail.com
aybak.saadet@gmail.com
nehirsacann@gmail.com
betul.akyol@hotmail.com
hikmetilhan14@gmail.com
melisabeste@outlook.com.tr
ebru_atkan@hotmail.com
eeda14@mynet.com
mujen@poseidon-tr.com
ebru1372@yahoo.com
yagmurhazalozdemir@gmail.com

 — Haydar Özkan,Tokat Haber BizDilek Subaşı ve 16 diğer kişi ile birlikte.

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Haberler

İzmir Menderes Yoncaköy’de Anne Köpeği Öldüresiye Döven HUKUKÇUNUN Kamera Kayıtlarındaki SUÇ ÜSTÜ Görüntüleri

Vahşetin izlendiği bu görüntüler ağır çekimle tespit edilmiş görüntülerdir.. Şahsın kimlik tespiti için güvenlik kameralarının devamında yer alan görüntülerinin, topluluk standartları ve Kişilik Haklarının Korunmasına dair yasa gereği yayınlanmayacak ve

Şikayet ve Talep

Erzincan’da askerlik görevini yapmakta olan bir şahsın kediye işkence ederek öldürmesi olayıyla ilgili dilekçeye katılın.

Erzincan Ordu Evi Nizamiyesinde kediye defalarca ÖLÜMCÜL darbelerle vurup bununla da yetinmeyip acıdan kıvranan kediyi vahşice tekmelerle öldüren caninin ve yanında vahşeti izleyip müdahale etmeyen diğer şahısların ”şiddet eğilimleri ve

Haberler

2. BAYRAM TATİLİ, Belediye Barınaklarındaki ESİR HAYVANLAR için FELAKETİ ile geliyor.

ÖNEMLİ: 9 Günlük BAYRAM TATİLİ, belediye barınaklarındaki ESİR HAYVANLAR için FELAKETİ ile geliyor. Bayram süresince, Veteriner ve Görevliler İZİNLİ olacak. Göstermelik bir nöbetçi kalacak, hayvanlara yemek-su bile verilmeyecek. Belediye Bakım