Çorum – Osmancık’da Muhtar Vurdu…Yaralı Köpeği Belediye Presledi! Dilekçemiz

İnsanlık Dışı Davranan Osmancık Belediyesi ve Muhtar Adalet Önünde Hesap Vermelidir /  LÜTFEN DİLEKÇEYE KATILINIZ

Konu: Yasaya ve vicdana aykırı olarak Çorum Osmancık Belediyesinin yaptığı hayvan Hakkı ihlali ve mahalle muhtarı hakkında soruşturma talebi

İlgi ve Gereği için: BİMER, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik İl Hayvanları Koruma Kurulu Başkanlığı, Valilik, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Bakanlığı, Orman ve su İşleri Bölge ve Şube müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü, Parti genel merkezleri, il ve ilçe Başkanlıkları, Jandarma komutanlığı, İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü, müftülük; Basın kuruluşları, STK’lar

Dayanak: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, TCK İlgili maddesi, Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Çorum Valilik Yüksek Makamına,

Çorum Osmancık mahalle muhtarı meskun mahalde ateşli silahla sokak köpeğini yaralamış, bunun üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi görevlileri çağrılmış, gelen temizlik işleri görevlileri köpeği tedaviye götürmek yerine, canlı canlı bağırttırarak presli çöp arabasına atarak öldürmüştür (Ek 3).

Ayrıca meskun mahalde ateşli silah kullanımı TCK Mad. 170 (C) bendi uyarınca GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA suçu işlemiştir.

Aynı zamanda Osmancık Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakım merkezi de bulunmamaktadır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu “MADDE 20 – (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır: a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır.” şeklinde açık hüküm mevcuttur.

Bu bağlamda ekteki video delil sayılarak;

1. Osmancık Belediye Başkanı hakkında soruşturma açılıp, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kuruluna ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesini, tüm çalışanların ifadelerinin alınmasını, emir verenler ile köpeği canlı olarak çöp arabasına atıp öldüren, eşgalleri belli temizlik işleri görevlilerine görevi kötüye kullanmaktan adli ve idari işlem yapılmasını,

2. Köpeğin öldürülmesi açısından da belediye görevlilerine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince soruşturma açılmasını ve öldürülen hayvan için Osmancık Belediyesine idari para cezası verilmesini,

3. Bu köpeği öldüren görevlilere idari para cezası verilmesi, idari işlem yapılarak disiplin cezası ile cezalandırılmalarını,

4. Meskûn mahalde ATEŞLİ SİLAH kullanan mahalle muhtarının TCK ya göre cezalandırılmaları, toplumun huzur ve sükûnunu bozmaktan yargılanmasını, silahına el konulmasını ve valiliğinizce görevden alınmasını,

5. Ayrıca mahalle muhtarının “insanlar için de potansiyel tehlike olma ihtimali nedeniyle akıl sağlığının tespiti açısından müşahede altına alınması için akıl hastanesine sevklerinin Valilik ve Kaymakamlık yetkisinde olması sebebiyle bu kurumlarca sağlanmasını”,

6. Bu yörede müftülükçe camilerde hayvan haklarına ilişkin vaaz verilerek, hayvana zarar vermenin yanında insanlar için de tehlike arz eden bu tür durumların dinen de yasak olduğunun anlatılması, yüce dinimiz İslam’da “hayvan haklarına verilen önemin”, merhamet ve şefkatin öneminin anlatılmasını

7. Belediyenin, küçük ölçekli kısırlaştırma merkezi yapmasının, veteriner hekim işe almasının ve hayvanların toplanması için eğitilmiş ekip oluşturmasının sağlanmasını,

8. Diğer bütün belediyelere bu tür yasa dışı faaliyetlerde bulunmaması için İl Hayvanları Koruma Kurulunca uyarı yazılarının gönderilmesini, Orman Su İşleri Müdürlüğünün belediyelerin icraatını takip etmeleri ve gerektiğinde soruşturma açmalarının sağlanmasını talep ediyoruz.

Yasaları ihlal etmesinin yanında ciddi bir vahşet olan bu durumun sorgulanmasının ve suçlular hakkında cezalandırma işleminin yapılmasının, valiliğinizce vicdani bir görev olarak da kabul edileceğine inanıyoruz.
Tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Ad Soyad

TC No:


 Ekli Yasa Maddeleri

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

MADDE 1. – Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU

Mad 170…Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye sokulması

c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yetkileri şunlardır;
Başbakanın emri ve onayı üzerine:
1. a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,
b) 1. (a) bendinde sayılan kuruluşlarla, bunların iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak veya yaptırmak,

EK: 2 – 5442 Sayili Idare Kanunu
5442 sayılıİl İdare Kanununun 11. maddesinde Vali, 32. maddesinde Kaymakamın; suç işlemesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için hasta hakkında gerekli tedbirleri alabileceği bildirilmiştir. 1580 sayılı Belediye Kanununun 108. maddesinde belediye zabıtasının, 442. sayılı köy kanununun 36. maddesinde köy muhtarının, 2569 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti kanununun 1 ve 25. maddesinde polisin, CMUK 74’e göre hakimlerin ve CMUK 64/4’e göre savcıların akıl hastalarının başkasının mal ve can emniyetini tehdit ettiğinde veya suç işlediğinde, gereken işlemi yapma (hastaneye yatırma, sevk) yetkileri vardır. O halde kamu görevlileri hasta rızası olmaksızın hastanın yaşamını kurtarmak (posttravmatik stres bozukluğu, panik bozukluğu), intiharı veya cinayete kalkışmayı engellemek amacıyla gerekli tedbirleri alabilirler. Çeşitli tüzük ve yönetmeliklerde zabıtaya akıl hastasını sevk görevi verilmiştir. Polis Vazife ve Selahiyet Tüzüğünün 24/3. maddesinde “Sevklerine lüzum görülen delilerin başkalarına saldırma ihtimali mevcutsa bu taktirde sevk işinden mesul (sorumlu) olmamak ve yalnız saldırmaya mani (engel) olmak üzere sevk işi polis refakatinde (eşliğinde) yapılır.” denilmiştir.

Sevk ekibinin teşkili için Polis teşkilatı bulunan yerlerde Mülkiye amirine (Vali, Kaymakam), Polis Teşkilatı bulunmayan yerlerde Jandarma Komutanlığına, Savcılık tarafından yazı yazılır. Yine Sağlık memurunun temini içinde Mülkiye Amirine yazılır.

Jandarma Teşkilat ve Görevleri Yönetmeliğinin 52/son maddesinde “Sevkleri gerekli delilerin başkalarına saldırma ihtimali varsa sevkten sorumlu olmamak veya yalnızca saldırıya engel olmak görevi; polis teşkilatı olmayan yerlerde Jandarma İçgüvenlik makamlarınca yerine getirilir.” denmiştir.

Ek:3- Sosyal medya sitesindeki görüntülere ilişkin link:

https://www.facebook.com/HayKonfed/videos/vb.953915024622832/1230994133581585/?type=2&theater


 

Gönderilecek Adresler:

corum@icisleri.gov.tr ; adem.sacan@icisleri.gov.tr ; a.deniz.surmen@icisleri.gov.tr ; haldun.aksalman@icisleri.gov.tr ; savas.tuncer@icisleri.gov.tr ; o.sefik.guldibi@icisleri.gov.tr ;fikret.zaman@icisleri.gov.tr

CC: corum@aile.gov.tr; corum@ormansu.gov.tr ; cemalettin.demircioglu@icisleri.gov.tr ; corum.mim@icisleri.gov.tr ; mahalli@icisleri.gov.tr ; bolge11@ormansu.gov.tr ; corumasayis@egm.gov.tr ; osmancik@egm.gov.tr; mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr ; chp@chp.org.tr ; bilgi@mhp.org.tr; mahalliidareler@istanbul.gov.tr ; mahalli@mahalli-idareler.gov.tr ; info@icisleri.gov.tr ; gsekreter@icisleri.gov.tr ; bimer@basbakanlik.gov.tr; bimer1@basbakanlik.gov.tr; islemler.illeridaresi@icisleri.gov.tr ; bilgiedinme@basbakanlik.gov.tr; teftis@basbakanlik.gov.tr ; deryayucesan@outlook.com.tr; onbesler1921@gmail.com; corumgazete@gmail.com;corumgazetesi@mynet.com; corumhaber19@gmail.com ; corumhaber@gmail.com; info@corumhakimiyet.net ; iletisim@corumhakimiyet.net; corumdosthaber@hotmail.com; info@corumdosthaber.net ; corumesnafinsesi@gmail.com; kenthabergazetesi@gmail.com; corum@kenthaberim.com; yildizgazetesi@gmail.com; mansetgazetesi19@hotmail.com; corumvatan@gmail.com; info@corumvatan.com.tr ;yaylahaber@hotmail.com ;yaylahaber@gmail.com ;hitittv@hitittv.com habercim19@gmail.com ;haber@ajanscorum.com;herihaber@gmail.com; haber2009@hotmail.com; alacabirlikgazetesi19@hotmail.com; alaca_lider@hotmail.com; sungurlugundem@gmail.com ;sungurlununsesi@hotmail.com ;iskilipgundem@hotmail.com ; haber@osmancikhaber.com.tr; dkmp@ormansu.gov.tr ;mustyrd_eldemir@ormansu.gov.tr; meldemir@ormansu.gov.tr; hksm@ormansu.gov.tr ;sabrikiris@ormansu.gov.tr ;mustafaakincioglu@ormansu.gov.tr ; ozcanyaman@ormansu.gov.tr; ndemiral@ormansu.gov.tr ;istanbul@ormansu.gov.tr ;bolge1@ormansu.gov.tr; eroglu@ormansu.gov.tr; veyseleroglu@gmail.com; mustesar@ormansu.gov.tr; lakca@ormansu.gov.tr ; mustyrd_kucuk@ormansu.gov.tr ; mustyrd_kocaker@ormansu.gov.tr; hkocaker@ormansu.gov.tr; mustyrd_ceritli@ormansu.gov.tr; cem@ormansu.gov.tr ; mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr; sgb@ormansu.gov.tr; mustafakurtulmuslu@ogm.gov.tr ; hukuk@ormansu.gov.tr; ouzun@ormansu.gov.tr ; hacatal@ormansu.gov.tr; did@ormansu.gov.tr; mgurbuz@ormansu.gov.tr; narpa@ormansu.gov.tr; yasaryilmaz@ormansu.gov.tr; etemboz@ormansu.gov.tr; hozbek@ormansu.gov.tr; yceran@ormansu.gov.tr; tusta@ormansu.gov.tr; ckinaci@ormansu.gov.tr; h.aytac@ormansu.gov.tr; ismailceritli@ormansu.gov.tr

 

HABER LİNKLERİ

corum_osmancik_kolaj

Yayınlayan Hakkında

İlginizi Çekebilir

Haberler

Ünlü Perküsyon Sanatçımız Burhan Öçal’dan #KaputaVur Kamu Spotu

Ünlü perküsyon sanatçımız Burhan Öçal, bu kez de ustalığını #KaputaVur kamu spotu ile hayvan dostlarımız için sergiledi. Özellikle soğuk kış aylarında ve her daim milyonlarca hayvanın araç kaputlarında parçalanarak can

Haberler

Cumhuriyet Tarihinde İlk kez “4 Ekim Mesajı ile Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Kanunu” Sayın Cumhurbaşkanı Eşi Tarafından Dile Getirildi.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez “4 Ekim mesajı ile Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Kanunu” bir Sayın Cumhurbaşkanı Eşi tarafından dile getirildi. Teşekkür ediyoruz. Sayın Emine Erdoğan paylaşımında “Hayvanların haklarını tüm

Haberler

Hayvan Hakları Mücadelesinde İSTİKBAL GENÇLERDEDİR

Hayvan Hakları Mücadelesinde İSTİKBAL GENÇLERDEDİR deriz hep. İşte bunun CANLI BİR ÖRNEĞİ: “Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yeni dönemde yapacağımız etkinlikleri konuştuk ve yeni kararlar aldık. Toplantımıza